POLISI PRIVASI LAMAN WEB

Direct Lending Sdn. Bhd. dan DL Techlab Sdn. Bhd (selepas ini dikenali sebagai "Direct Lending" atau "kami") bertekad untuk melindungi dan menghormati privasi anda.

Polisi Privasi ini (bersama dengan ‘Terma-terma kegunaan’ kami dan dokumen-dokumen lain yang dirujuk di dalamnya) menggariskan asas pengumpulan maklumat peribadi anda oleh kami, atau yang diberikan oleh anda kepada kami, yang akan diproses oleh kami. Sila baca berikut dengan teliti supaya anda dapat memahami pandangan-pandangan dan amalan-amalan kami mengenai data peribadi anda dan bagaimana kami akan menggunakannya.

Pengumpulan maklumat

Untuk tujuan membekalkan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda, kami akan mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda:

 1. maklumat yang dibekalkan oleh anda kepada kami melalui pengisian borang-borang pada laman web kami www.directlending.com.my ("laman web kami), secara peribadi atau melalui cara komunikasi yang lain. Ini meliputi maklumat yang dibekalkan pada masa pendaftaran untuk menggunakan laman web kami, memohon pinjaman dan perkhidmatan yang berkaitan atau untuk meminta perkhidmatan lanjutan. Kami juga mungkin akan meminta maklumat daripada anda pada masa yang lain, contohnya semasa pemprosesan permohonan pinjaman, pelanjutan atau pembaharuan permohonan pinjaman atau perkhidmatan lain, seperti yang diperlukan semasa satu promosi atau apabila anda melaporkan sesuata masalah dengan laman web kami;

 2. jika anda menghubungi kami, kami mungkin akan menyimpan rekod penghubungan tersebut;

 3. kami mungkin juga akan meminta anda untuk melengkapkan borang kaji selidik yang akan digunakan oleh kami untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak semestinya menjawabnya;

 4. butir-butiran transaksi yang dijalankan oleh anda melalui laman web kami dan dalam pemenuhan permintaan anda;

 5. butir-butiran mengenai lawatan-lawatan anda ke laman web kami dan sumber-sumber yang diakses oleh anda; dan

 6. Data peribadi yang boleh diperolehi daripada agensi pelaporan kredit (dimana maklumat perhubungan dapat diberikan atas permintaan) atau daripada domain awam melalui saluran-saluran yang berbeza, seperti pendaftaran awam, enjin carian awam, direktori awam atau sebarang rangkaian sosial. Maklumat peranti mungkin akan dikumpul daripada pelayar web anda.

Ia adalah perlu bagi kami untuk mengumpul dan memproses data peribadi anda. Kegagalan untuk membekalkan data peribadi atau kebenaran untuk polisi privasi ini mungkin menyebabkan Direct Lending tidak dapat memproses permohonan anda untuk kemudahan pinjaman atau perkhidmatan yang berkaitan, membuka atau meneruskan akaun anda. Kami hanya menyimpan data peribadi selagi diperlukan sahaja. Selagi tujuan data yang digunakan masih wujud, data tersebut mungkin akan diarkibkan.

Penggunaan Maklumatn

Tujuan-tujuan dimana maklumat berikut mungkin digunakan oleh kami di dalam atau di luar Malaysia melibatkan:

 1. penilaian dan bantuan Pembekal-Pembekal Perkhidmatan Kewangan dalam menilai kelayakan dan kesesuaian pemohon-pemohon untuk kemudahan pinjaman dan perkhidmatan kewangan yang berkaitan dan/atau pemprosesan dan/atau kelulusan permohonan, pembaharuan dan pembatalannya

 2. untuk memaklumkan anda mengenai perubahan dan pembangunan yang penting berkenaan dengan ciri-ciri kemudahan pinjaman;

 3. membantu Pembekal-Pembekal Perkhidmatan Kewangan dan institusi-institusi kewangan lain untuk melaksanakan pemeriksaan kredit dan mengumpul hutang;

 4. untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dan/atau aduan anda, menyelesaikan pertikaian dan untuk menambahbaik perkhidmatan kami kepada anda;

 5. pematuhan undang-undang dan peraturan-peraturan yang terpakai kepada kami dan mana-mana rakan sekutu kami di dalam atau di luar Malaysia;

 6. pematuhan polisi dalaman, prosedur, langkah-langkah dan aturan Direct Lending dalam penggunaan data dan maklumat untuk menghalang dan mengesan pelaburan wang haram, pembiayaan pengganas atau aktiviti-aktiviti lain yang menyalahi undang-undang;

 7. Perbandingan data mengenai subjek data atau orang lain untuk penyemakan kredit, pengesahan data atau sebaliknya menghasilkan dan mengesahkan data, sama ada untuk tujuan mengambil tindakan terhadap subjek data atau tidak;

 8. pengekalan sejarah kredit (sama ada wujudnya sebarang hubungan antara anda dengan Direct Lending atau tidak) untuk rujukan semasa dan masa hadapan

 9. memastikan kandungan laman web kami dibentangkan dengan cara yang paling efektif untuk anda dan komputer anda;

 10. membekalkan makluman, surat berita, bahan-bahan pendidikan atau maklumat yang diminta oleh anda kepada anda;

 11. membolehkan anda untuk melibatkan diri dalam ciri-ciri interaktif perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

 12. mereka bentuk dan menjalankan kaji selidik/soal selidik untuk pemprofilan/segmentasi klien, analisis statistik, menambahbaik dan melanjutkan penyediaan produk dan perkhidmatan kami;

 13. prosiding undang-undang, termasuk pengumpulan jumlah yang tertunggak dan mendapatkan nasihat profesional;

 14. menyelidik, mereka bentuk dan memulakan perkhidmatan atau produk termasuk seminar/acara/forum;

 15. menjalankan kewajipan kami yang timbul daripada apa-apa kontrak yang mungkin dibuat antara anda dengan kami;

 16. mempromosi dan memasarkan perkhidmatan dan produk(sila lihat maklumat lanjutan dalam klausa 2.2 di bawah); atau

 17. tujuan-tujuan yang berkaitan secara langsung atau bersampingan dengan perkara di atas.

Kami berhasrat untuk menggunakan data anda di dalam pemasaran langung. Sehubungan dengan itu, sila ambil perhatian bahawa:

 1. nama, maklumat perhubungan (termasuk alamat, nombor telefon, alamat e-mel), maklumat produk dan perkhidmatan, corak transaksi dan tingkah laku, latar belakang dan data demografi anda yang dimiliki oleh kami dari masa ke masa boleh digunakan oleh kami dalam pemasaran langsung;

 2. kelas-kelas perkhidmatan, produk dan subjek berikut boleh dipasarkan dalam pemasarang langsung:

  1. kemudahan kredit/pinjaman, perkhidmatan kewangan dan produk lain yang disediakan oleh kami (atau sekutu kami) dan/atau institusi kewangan, syarikat insurans, sekuriti dan pembekal perkhidmatan pelaburan pihak ketiga;

  2. ganjaran, program kesetiaan atau keistimewaan, tawaran promosi dan perkhidmatan yang berkaitan; dan

  3. jemputan untuk acara-acara seperti seminar/webinar/tele-seminar, persidangan program atau acara langsung.

Selain daripada pemasaran perkhidmatan, produk-produk dan subjek-subjek yang tersebut di atas, Direct Lending juga bertujuan untuk membekalkan data yang dinyatakan dalam perenggan 2.2(a) di atas kepada semua atau mana-mana orang yang dinyatakan dalam perenggan 2.2(b) di atas untuk digunakan oleh mereka dalam pemasaran perkhidmatan, produk dan subjek tersebut dan Direct Lending memerlukan kebenaran bertulis anda untuk tujuan tersebut.

Direct Lending berniat untuk menerima wang atau harta dan faedah lain sebagai balasan untuk membekalkan data kepada orang-orang lain dengan cara yang dinyatakan dalam perenggan 2.3.

Kami mungkin akan menjalankan pemasaran langsung melalui faks, e-mel, mel terus, teledon dan cara-cara komunikasi lain atau dengan menghantar surat berita atas talian kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan-bahan promosi dengan memaklumkan kepada kami (lihat bawah untuk maklumat perhubungan), dan kami akan berhenti berbuat demikian, tanpa caj.

Pendedahan Maklumat Anda

Kami akan menyimpan maklumat peribadi yang dimiliki oleh kami secara sulit tetapi mungkin boleh memberikan maklumat kepada:

 1. kakitangan, ejen, penasihat, juruaudit, kontraktor, Pembekal Perkhidmatan Kewangan, institusi kewangan, pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mempunyai kaitan dengan operasi atau perkhidmatan kami;

 2. agensi pelaporan kredit dan jika berlakunya keingkaran, agensi-agensi kutipan hutang;

 3. pejabat, sekutu, rakan niaga dan rakan sejawat luar negara kami (jika ada);

 4. orang-orang yang mempunyai tugas sulit kepada kami;

 5. orang-orang yang kepadanya kami dikehendaki membuat pendedahan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan dalam atau di luar Malaysia yang terpakai kepada kami;

 6. penerima pindahan sebenar atau yang dicadangkan, peserta atau sub-peserta perkhidmatan kami dalam atau di luar Malaysia;

 7. institusi kewangan pihak ketiga, syarikat insurans, syarikat kad kredit, sekuriti, komoditi, pembekal perkhidmatan pelaburan, dan pembekal perkhidmatan luar yang mungkin diambil kerja oleh kami untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 2.2 di atas, jika berkenaan.

Kuki

Laman web kami menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna lain yang menggunakan laman web kami. Ini membantu kami untuk menyediakan anda dengan pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami untuk menambahbaik laman web kami. Anda bersetuju dengan penggunaan kuki oleh kami apabila anda terus melayari laman web kami.

Kuki ialah fail abjad dan nombor bersaiz kecil yang disimpan oleh kami dalam pelayar web anda atau cakera keras komputer anda jika dipersetujui oleh anda. Kuki mengandungi maklumat yang dipindah ke cakera keras komputer anda.

Kami menggunakan kuki berikut:

 1. Kuki Diperlukan. Kuki-kuki penting ini terdapat di seluruh laman web kami dan dikehendaki untuk pengendalian laman web untuk:

  1. membolehkan server web kami menentukan sama ada ketetapan kuki dalam pelayar web anda telah dihidupkan atau dimatikan. Ini membolehkan kami untuk mengetahui sama ada data boleh dikumpul daripada pelayar web anda;

  2. membolehkan anda untuk membawa maklumat antara halaman laman web kami secara sementara untuk mengelakkan keperluan untuk memasukkan semula maklumat tersebut;

  3. mengenal pasti peranti anda secara sementara selepas anda telah log masuk ke satu halaman web terjamin dalam laman web kami supaya server web kami boleh mengekalkan satu dialog dengan pelayar web anda untuk membolehkan anda menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu.

 2. Kuki Analisis/Prestasi. Mereka membolehkan kami untuk mengenal pasti dan mengira bilangan pelawat dan untuk melihat bagaimana pelawat menggunakan laman web kami. Ini membantu kami menambah baik cara fungsi laman web kami, sebagai contoh, dengan memastikan bahawa pengguna boleh mencari apa yang diinginkan dengan mudah.

 3. Kuki Fungsi Ini digunakan untuk mengenal anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ini membolehkan kami untuk memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyambut anda dengan nama anda dan mengingati pilihan anda (sebagai contoh, bahasa dan wilayah pilihan anda).

 4. Kuki sasaran/pengiklanan. Kuki ini menyimpan rekod lawatan anda ke laman web kami, tindak balas anda kepada pengiklanan atas talian kami, menjejaki halaman yang telah dilawati oleh anda dan pautan laman web yang telah anda mengikuti. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk menjadikan laman web kami dan pengiklanan yang dipaparkan lebih relevan kepada anda, menyediakan pengiklanan atas talian atau tawaran dalam laman web kami atau laman web pihak ketiga yang paling mungkin menarik minat anda dan untuk menilai keberkesanan pemasaran atas talian dan program pengiklanan kami. Kami juga mungkin akan berkongsi maklumat ini dengan pihak ketiga untuk tujuan tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga (termasuk, sebagai contoh, rangkaian pengiklanan dan pembekal perkhidmatan luar seperti perkhidmatan analisis trafik web) juga mungkin menggunakan kuki, di mana kami tidak mempunyai kawalan terhadap penggunaan tersebut. Kuki-kuki ini mungkin merupakan kuki analisis/prestasi atau kuki sasaran.

Kebanyakan pelayar web pada mulanya ditetapkan untuk menerima kuki. Anda boleh memilih untuk ‘tidak menerima’ kuki dengan mengubah ketetapan dalam pelayar web anda tetap jika anda menyekat semua kuki, termasuklan kuki yang diperlukan secara tegas, anda berkemungkinan mendapati bahawa ciri-ciri tertentu pada laman web kami tidak akan berfungsi dengan betul.

Kami mungkin akan menggunakan servis analisis web pihak ketiga pada laman web kami. Pembekal perkhidmatan ini yang mentadbir perkhidmatan ini menggunakan teknologi seperti kuki, log pelayan web dan mata arah web untuk membantu kami menganalisis cara pengguna menggunakan laman web kami. Maklumat yang dikumpul melalui cara tersebut (termasuk alamat IP) akan didedahkan kepada pembekal perkhidmatan ini yang akan menggunakan maklumat tersebut untuk menilai penggunaan laman web tersebut. Perkhidmatan analisis ini mungkin akan menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekskan dan memperibadikan bahan pemasaran dalam rangkaian pengiklanan mereka sendiri.

Sekuriti

Semua maklumat yang diberikan oleh anda kepada kami disimpan di dalam server kami yang selamat. Semua transaksi pembayaran akan disulitkan menggunakan teknologi SSL. Apabila kami memberikan anda (atau dimana anda telah memilih) sesuatu kata laluan yang membolehkan anda untuk mengakses bahagian-bahagian tertentu dalam laman web kami, anda mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan kata laluan tersebut secara sulit. Kami meminta anda untuk tidak berkongi kata laluan tersebut dengan sesiapa.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak terjamin sepenuhnya. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak boleh memberi jaminan terhadap keselamatan data anda yang dihantar ke laman web kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Setelah kami telah menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri-ciri keselamatan yang tegas untuk cuba menghalang akses yang tidak dibenarkan.

Perubahan kepada polisi privasi kami

Sebarang perubahan yang dibuat kepada polisi privasi kami pada masa hadapan akan dipaparkan di halaman web ini. Jika kami meminda polisi privasi ini, pindaan tersebut hanya akan terpakai kepada data peribadi yang dikumpul selepas kami telah mempaparkan polisi privasi yang telah disemak semula.

Pemindahan Data

Kami boleh menyimpan data anda dalam server di Malaysia dan mana-mana wilayah lain yang dianggap sesuai oleh kami dari masa ke masa. Kami juga mungkin akan memindahkan data anda kepada pejabat luar negara kami atau kepada sesiapa yang disenaraikan dalam Klausa 2.1 di atas, yang mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia.

Kebenaran dan hak anda

Dengan menggunakan servis kami, membuat permohonan pinjaman atau dengan melawati laman web kami, anda bersetuju dan memberi kebenaran kepada kami untuk mengumpul dan memproses data peribadi anda dan aktiviti-aktiviti lain menurut polisi privasi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh anda adalah tepat dan lengkap, dan tiada yang mengelirukan atau ketinggalan. Anda akan mengemas kini maklumat anda dengan secepat mungkin jika berlakunya apa-apa perubahan kepada data peribadi anda.

Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta"), individu mempunyai hak untuk:

 1. untuk memeriksa sama ada kami menyimpan maklumat peribadi anda dan untuk mengakses data tersebut;

 2. untuk menghendaki kami untuk membetulkan data yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat dengan secepat yang semunasabahnya dapat dilaksanakan ;

 3. untuk menentukan dan memastikan polisi dan amalan kami yang berkaitan dengan data peribadi dan jenis data peribadi yang disimpan oleh kami;

 4. untuk membantah penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan kami tidak boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran selepas anda telah berkomunikasi bantahan anda kepada kami; dan

 5. untuk meminta untuk dimaklumkan item data peribadi yang didedahkan secara rutin kepada agensi-agensi laporan kredit atau agensi-agensi kutipan hutang dan untuk dibekalkan dengan maklumat lanjutan untuk membolehkan suatu permintaan akses atau pembetulan dibuat kepada agensi rujukan kredit atau agensi kutipan hutang yang relevan.

Anda boleh melaksanakan hak pilih keluar anda dengan memberikan notifikasi kepada kami jika anda ingin membantah kepada penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Sila menghantar permintaan anda untuk tujuan bantahan, akses kepada data, pembetulan data, pemberitahuan maklumat mengenai polisi dan amalan dan jenis data yang disimpan, soalan atau aduan kepada:

E-mel: support@directlending.com.my
Perhatian: Pegawai Direct Lending

Menurut peruntukan-peruntukan Akta, kami boleh dan mempunyai hak untuk mengenakan bayaran yang munasabah untuk memproses sebarang permintaan untuk mengakses data.

Bidang Kuasa dan Undang-Undang

Tiada apa-apa dalam polisi ini yang akan menghadkan hak subjek data di bawah Akta. Polisi privasi ini akan ditadbir menurut undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Bahasa

Menurut Seksyen 7(3) Akta, privasi polisi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Setakat: 9 September 2016

WEBSITE PRIVACY POLICY

Direct Lending Sdn Bhd and DL Techlab Sdn Bhd (hereinafter referred as "Direct Lending", "we", "us" or "our") is committed to protecting and respecting your privacy.

This privacy policy (together with our Terms of Use and any other documents referred to in it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it.

Information collection

In order to provide a better service to you, we may collect and process the following data about you:

 1. information that you provide to us by filling in forms on our site www.directlending.com.my (the "our site"), in person or through other forms of communication. This includes information provided at the time of registering to use our site, applying for loan and related services or requesting further services. We may also ask you for information at other times, for example in processing the loan application, extending or renewal of loan application or other services, in connection with a promotion or when you report a problem with our site;

 2. if you contact us, we may keep a record of that correspondence;

 3. we may also ask you to complete surveys that we use for research purposes, although you do not have to respond to them;

 4. details of transactions you carry out through our site and of the fulfilment of your request;

 5. details of your visits to our site and the resources that you access; and

 6. Personal data that may be obtained from credit reporting agency (whose contact details can be provided upon request) or from the public domain through different channels, e.g. a public register, a public search engine, a public directory or any social networks etc. Device information may be collected from your web browsers.

It is necessary for us to collect and process your personal data. Failure to supply such personal data or consent to this privacy policy may result in Direct Lending being unable to process your applications for loan facilities or related services, open or continue accounts. We only retain personal data for so long as it is necessary. Data may be archived as long as the purpose for which the data was used still exists.

Uses made of the information

The purposes for which information may be used by us in and outside Malaysia include:

 1. assessing and assisting Financing Providers in assessing the merits and suitability of applicants for loan facilities and related financial services and/or processing and/or approving their applications, renewals and cancellations;

 2. to notify you about important changes and development to the features of the loan facilities;

 3. assisting Financing Providers and other financial institutions to conduct credit checks and to collect debts;

 4. to communicate with you, including responding to your enquiries and/or complaints and resolving disputes, and to improve our services to you;

 5. complying with laws and regulations applicable to us or any of our affiliates in or outside Malaysia;

 6. complying with the internal policies, procedures, measures or arrangements of Direct Lending for the use of data and information and for prevention or detection of money laundering, terrorist financing or other unlawful activities;

 7. comparing data of data subjects or other persons for credit checking, data verification or otherwise producing or verifying data, whether or not for the purpose of taking action against the data subjects;

 8. maintaining a credit history (whether or not there exists any relationship between you and Direct Lending) for present and future reference;

 9. ensuring that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer;

 10. providing you with alerts, newsletter, education materials or information that you requested or signed up to;

 11. allowing you to participate in interactive features of our service, when you choose to do so;

 12. designing and conducting surveys/questionnaires for client profiling/segmentation, statistical analysis, improving and furthering the provision our products and services;

 13. legal proceedings, including collecting overdue amounts and seeking professional advices;

 14. researching, designing and launching services or products including seminars/events/forums;

 15. carrying out our obligations arising from any contracts that may be entered into between you and us;

 16. promoting and marketing services and products (please see further details in Clause 2.2 below); or

 17. purposes directly related or incidental to the above.

We intend to use your data in direct marketing. In this connection, please note that:

 1. your name, contact details (including address, contact number, email address), products and services information, transaction pattern and behaviour, background and demographic data held by us from time to time may be used by us in direct marketing;

 2. the following classes of services, products and subjects may be marketed in direct marketing:

  1. credit/loan facilities and other financial services and products provided by us (or our affiliates) and/or third party financial institutions, insurers, securities and investment services providers;

  2. reward, loyalty or privileges programmes, promotional offers and related services; and

  3. invitations to events such as seminars/webinars/tele-seminars, conferences, live programs or events.

In addition to marketing the above services, products and subjects itself, Direct Lending also intends to provide the data described in paragraph 2.2(a) above to all or any of the persons described in paragraph 2.2(b) above for use by them in marketing those services, products and subjects, and Direct Lending requires your written consent for that purpose.

Direct Lending intends to receive money or other property or benefit in return for providing the data to the other persons in the manner described in paragraph 2.3.

We may conduct direct marketing via fax, email, direct mail, telephone and other means of communication or send e-newsletters to you. You may choose not to receive promotional materials, by simply telling us (see below for contact details), and we will cease to do so, without charge.

Disclosure of your information

We will keep the personal data we hold confidential but may provide information to:

 1. personnel, agents, advisers, auditors, contractors, Financing Providers, financial institutions, and third party service providers in connection with our operations or services;

 2. credit reporting agencies and, in the event of default, debt collection agencies;

 3. our overseas offices, affiliates, business partners and counterparts (if any);

 4. persons under a duty of confidentiality to us;

 5. persons to whom we are required to make disclosure under applicable laws and regulations in or outside Malaysia;

 6. actual or proposed transferees, participants or sub-participant of our services in or outside Malaysia;

 7. third party financial institutions, insurers, credit card companies, securities, commodities, investment services providers; and external service providers that we may engage for the purposes set out in paragraph 2.2 above, wherever situated.

Cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer if you agree. Cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive.

We use the following cookies:

 1. Strictly necessary cookies. These essential cookies are set throughout our website and are required for the operation of the website to:

  1. allow our web server to determine whether the cookies setting on your web browser has been enabled or disabled. This allows us to know whether data can be collected from your web browser;

  2. temporarily allow you to carry information between pages of our website to avoid having to re-enter that information;

  3. temporarily identify your device after you has logged in to a secure page on our website so that our web server can maintain a dialogue with your web browser in order for you to carry out certain activities.

 2. Analytical/performance cookies. They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.

 3. Functionality cookies. These are used to recognise you when you return to our website. This enables us to personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).

 4. Targeting/ advertising cookies. These cookies record your visit to our website, your response to our online advertisements, track the pages you have visited and the website links you have followed. We will use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests, provide online advertisements or offers on our website or third-party websites which are most likely to interest you and to evaluate the effectiveness of our online marketing and advertising programs. We may also share this information with third parties for this purpose.

Please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, over which we have no control. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.

Most web browsers are initially set up to accept cookies. You can choose to ‘not accept’ cookies by changing the settings on your web browser but if you block all cookies, including strictly necessary cookies, you may find that certain features on our Website will not work properly.

We may use third party web analytic services on the website. The service providers that administer these services use technologies such as cookies, web server logs and web beacons to help us analyse how visitors use the website. The information collected through these means (including IP address) is disclosed to these service providers, who use the information to evaluate use of the website. These analytic services may use the data collected to contextualise and personalise the marketing materials of their own advertising network.

Security

All information you provide to us is stored on our secure servers. Any payment transactions will be encrypted using SSL technology. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

Changes to our privacy policy

Any changes we may make to our privacy policy in the future will be posted on this page. If we amend this privacy policy, the amendment will only apply to personal data collected after we have posted the revised privacy policy.

Data transfers

We may hold your data on servers in Malaysia and any other territories as we see fit from time to time. We may also transfer your data to our overseas offices or to any people listed at Clause 3.1 above, who may be located in or outside of Malaysia.

Your consent and rights

By using our service, making a loan application or visiting our website, you consent to us collecting and processing your personal data and other activities in accordance with this privacy policy, and you confirm that all personal data provided by you is accurate and complete, and that none of it is misleading or out of date. You will promptly update us in the event of any change to your personal data.

Under the Personal Data Protection Act (the "Act"), individuals have the right:

 1. to check whether we hold personal data about you and to access such data;

 2. to require us to correct as soon as reasonably practicable any data relating to you that is inaccurate;

 3. to ascertain our policies and practices in relation to personal data and the kind of personal data held by us;

 4. to object to the use of your personal data for marketing purposes and we shall not use your personal data for marketing purposes after you communicate your objection to us; and

 5. to request to be informed which items of personal data are routinely disclosed to credit reporting agencies or debt collection agencies, and be provided with further information to enable the making of an access and correction request to the relevant credit reference agency or debt collection agency.

You may exercise your opt-out right by notifying us if you wish to object to the use of your personal data for direct marketing purposes. Please send requests for such objections, access to data, correction of data, information regarding policies and practices and kinds of data held, questions or complaints to:

Email: support@directlending.com.my
Attention: Direct Lending Officer

In accordance with the terms of the Act, we have the right to and may charge a reasonable fee for processing any data access request.

Governing law and jurisdiction

Nothing in this privacy policy shall limit the rights of the data subject under the Act. This privacy policy shall be governed by the laws of Malaysia. You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

Language

In accordance with Section 7(3) of the Act, this privacy policy is issued in both English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies or discrepancies between the English version and the Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail.

Last updated: 9 September 2016